ประมงเมืองคอน ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 2 ล้านตัว ในอ่าวปากพนัง ตามแผนปฏิบัติการปากพนังโมเดล

23
views
ประมงเมืองคอน ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 2 ล้านตัว

ประมงเมืองคอนปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 2 ล้านตัว ในอ่าวปากพนัง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ภายใต้แผนปฏิบัติการปากพนังโมเดล

ประมงเมืองคอน ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 2 ล้านตัว

วันนี้(13 มี.ค.61) ที่บริเวณสะพานปลาปากพนัง นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 2 ล้านตัว เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณอ่าวปากพนังและลำคลองสาขา ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง หรือปากพนังโมเดล ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำจากศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Loading...

ประมงเมืองคอน ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 2 ล้านตัว

นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยกำหนดแผนปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการปากพนังโมเดล โดยจัดชุดปฏิบัติการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายไปแล้ว 5 ครั้ง และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ประมงเมืองคอน ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 2 ล้านตัว

สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอำเภอปากพนัง จัดประชุมชาวประมงเพื่อชี้แจงมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำ และสอบถามความคิดเห็นเบื้องต้น เรื่อง ความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง โครงการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางในการจำหน่าย รวมถึงการจัดระเบียบยอและเครื่องมือประมงประจำที่ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำดังกล่าวด้วย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น เป็นสัญญาประชาคมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวปากพนังให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังในอดีต

ประมงเมืองคอน ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 2 ล้านตัว

นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โครงการแก้ไขปัญหาชาวประมงในพื้นที่อ่าวปากพนัง หรือ ปากพนังโมเดล เป็นโครงการตามนโยบายของนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย โดยเริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการทำประมงอย่างรับผิดชอบ ไม่ใช้เครื่องมือประมงที่ทำลายทรัพยากร ไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ ไม่ทำประมงในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เป็นต้น

ประมงเมืองคอน ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 2 ล้านตัว

ประมงเมืองคอน ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 2 ล้านตัว

สำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้เป็นกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพิ่มจำนวนและชนิดของสัตว์น้ำ เพื่อให้ชาวประมงสามารถมีสัตว์น้ำจับในวันข้างหน้า ดังนั้นจึงขอให้ช่วยกันดูแลพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยให้อยู่รอดและเจริญเติบโตได้ขนาดเสียก่อนจึงจับไปบริโภค พร้อมทั้งให้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ ไม่ทิ้งขยะหรือระบายของเสียต่าง ๆ ลงสู่แหล่งน้ำ

ประมงเมืองคอน ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 2 ล้านตัว

ประมงเมืองคอน ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 2 ล้านตัว

โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ล่องเรือตามโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเกาะไชย ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก เพื่อชมความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวปากพนังด้วย

~ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด นครศรีธรรมราช

Advertisement
loading...
Loading...
แบ่งปัน